Jaarcijfers 2019

Jaarcijfers en Jaarverslag 2019 met toelichtingen

Toelichting bij de jaarcijfers over 2019

Eind 2016 waren de activiteiten van de stichting Omgangshuis tijdelijk stopgezet vanwege het uitblijven van structurele vergoedingen voor haar diensten.

Medio 2017 begon op verzoek van diverse Gemeenten een voorzichtige heropstart, die zich in 2018 doorzette. De diensten in opdracht van Gemeenten werden als JGZ dienst sindsdien vergoed.

In 2019 is Stg. Omgangshuis in een wat meer normale workflow gekomen. Boekjaar 2019 is afgesloten met een netto resultaat voor belastingen van € 99.900.

Exploitatie

De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt niet op A1 locaties. Huur en andere exploitatiekosten zijn daardoor relatief laag.

Er is sprake van een ‘platte’ organisatie waarbij de directeur meewerkend is en zijn er geen tussen-liggende managementlagen die doorgaans kostenverhogend werken.

De vergoedingen die de stichting ontvangt voor haar diensten zijn derhalve momenteel dekkend voor de totale exploitatie.

Personeel

Het personeel wordt bekostigd conform de cao Jeugdzorg. Er zijn geen medewerkers die ook maar enigszins in de buurt komen van de zogenaamde Balkenendenorm.

Bestuur

Het bestuur bestaat volgens de statuten uit 3 leden. In 2019 is helaas onze voorzitter Dhr. Wim Roelink overleden.

Begin 2020 hebben wij een opvolger gevonden in mevrouw R. Op den Kelder.

De andere leden zijn:

  • Mr. D. Damsma, secretaris, waarnemend penningmeester
  • A.F. Bösensell, gewoon bestuurslid
  • Van een bezoldiging van het bestuur is geen sprake. Gemaakte onkosten voor de uitoefening van de functie worden eventueel vergoed.

Belasting

Het behaalde nettoresultaat van 2019 overstijgt de ondergrens voor de vennootschapsbelasting. Derhalve zal de stichting over boekjaar 2019 aangifte gaan doen, rekening houdend met de resultaten uit voorgaande jaren.

 

Het Bestuur

1 september 2020

 


Toelichting bij de Jaarverantwoording 2019 Omgangshuis Noord Holland

Na de herstart in 2018 is het Omgangshuis in 2019 op stoom gekomen en zat het aantal aanmeldingen al snel op haar maximum capaciteit (rond de 100 ouder-kindsystemen) ondanks uitbreiding van personeel. In de periode oktober-november was er daardoor kort een aannamestop. Wel kregen alle aanmeldingen een intake, zodat ouders op voorhand wisten of ze wel of niet geplaatst konden worden en niet voor niets wachtten. De wachttijd bleef gemiddeld beperkt tot 1,5 maand. Trajecten duurden tussen de 9 tot 11 maanden. 

Doelgroep

Rond de 80% van de aanmeldingen gebeurde in drang- of dwangkader. Een aanzienlijk deel van de ouders werd door de rechtbank doorverwezen. Ook werd onze zorg met regelmaat ingeroepen voor dienstverlening parallel aan een traject aangestuurd door een gezinsmanager in het kader van een Onder Toezicht Stelling (OTS). 

Een aanzienlijk deel van de zaken die in 2019 bij het Omgangshuis zijn aangemeld,  had een achtergrond van huiselijk geweld. Met regelmaat was er daarbij sprake van ontwikkelingsproblematiek bij het kind. De collegiale samenwerking met andere zorgtrajecten en – organisaties heeft zich daarvoor in de loop van 2019 sterk ontwikkeld. 

De meeste kinderen (80%) zijn in de leeftijd van 1 tot 10 jaar. Er zijn maar enkele kinderen die ouder zijn. Bij de meeste van deze laatste groep kinderen gaat veelal een motivatietraject vooraf aan de verdere begeleiding. 

Ongeveer 75% van de cliënten van het Omgangshuis is woonachtig in de Stadsregio Amsterdam. 

Aanbod

Bij verreweg de meeste aanmeldingen in 2019 werd bij aanvang verzocht om een Ouderschaps-onderzoek. Aan de hand van de verslaglegging en het eindadvies van het traject, werd het Omgangshuis zowel door de hulpverlening als door ouders zelf gevraagd na afloop van het Ouderschapsonderzoek om aanvullende dienstverlening. Daarom heeft het Omgangshuis haar diensten uitgebreid vanaf najaar 2019 met enerzijds het kortdurende traject ‘Ouderschap Blijft’,  als anderzijds met langdurig professioneel begeleideomgang. 

Inkoop

Inmiddels koopt een dertigtal gemeenten uit heel Noord Holland via de Jeugdwet zorg in van het Omgangshuis. Ook zijn er met verschillende Jeugdzorgorganisaties inkoop- en onderaannemers contracten afgesloten voor jeugdige cliënten die in vrijwillig kader al bij deze organisaties in zorg zijn. 

Samenwerking

Naast de intensivering van de samenwerking met andere Jeugdzorgorganisaties, is er in 2019 ook overleg gerealiseerd met de rechtbanken Amsterdam zowel als met de rechtbank Noord-Holland. Doel van beide overleggen is te komen tot verbetering in de aansluiting van de dienstverlening van Jeugdhulpverlening ten behoeve van ouders en kinderen, die verwikkeld zijn in juridische procedures rond scheiding en omgang. Daarnaast is het Omgangshuis toegetreden tot de Vereniging Ouderschap Blijft. 

Tevredenheidsmeting en klachtbehandeling

Het Omgangshuis heeft in 2019 rond de 120 enquêtes doen uitgaan naar de afzonderlijke ouders ten aanzien van de tevredenheid na afronding van hun begeleiding. Daarvan zijn er maar 5 retour gekomen. Omdat dit geen representatie is van de gemiddelde klanttevredenheid, wordt dit resultaat niet nader beschreven. 

Drie ouders hebben in 2019 klachten bij het Omgangshuis ingediend. Ten opzichte van het aantal klachten van vergelijkbare zor-aanbieders is dit percentage klantontevredenheid uitzonderlijk laag. De klachtencommissie van het Omgangshuis heeft deze klachten afgehandeld. Een klacht is niet ontvankelijk verklaard.

Een klacht is ongegrond verklaard en een derde klacht is d.m.v. bemiddeling opgelost. Twee van deze klagers hebben zich op voorstel van het Omgangshuis laten bijstaan door een vertrouwenspersoon van het AKJ.  

Een vierde klacht is door de desbetreffende ouder alleen ingediend bij het SKJ. Deze organisatie heeft de klacht als niet-ontvankelijk beoordeeld.  
Het Omgangshuis heeft zelf eenmaal een klacht ingediend bij een gemeente over de afhandeling van een zaak door een Jeugdteam medewerker. De desbetreffende gemeente beoordeelde de klacht ontvankelijk maar niet gegrond. 

Calamiteiten

In de loop van het jaar heeft zich drie maal een situatie voorgedaan waarbij sprake was van ernstige dreiging. Eenmaal heeft het Omgangshuis melding gedaan bij de politie en een maal bij Veilig Thuis. Eenmaal is een ouder met kind onder begeleiding van het Omgangshuis naar een veiliger plek gebracht.  Vijf maal heeft een gezinsmanager een ouder een door de rechter bekrachtigde aanwijzing gegeven waarna de begeleiding verbeterde. 

Organisatie

Stichting Omgangshuis is een non-profit organisatie en heeft een Anbi-status

Bestuur:

In 2019 bestond het bestuur van de stichting Omgangshuis NH uit:
Mr. W. Roelink – voorzitter en financiën (overleden medio 2019)
Mr. D. Damsma – secretaris
De hr. A.F. Bösensell – algemeen lid
In 2020 zal een nieuw bestuurslid worden aangetrokken in plaats van de heer W. Roelink.

Directie:

Volledig bevoegd directeur van de organisatie is mevrouw L. Michels, leidinggevend en tevens meewerkend als pedagoog, mediator, bijzonder curator en systeemtherapeut, SKJ-geregistreerd. 

Opleidingsinstelling:

Het Omgangshuis biedt opleidingsplekken aan  HBO- en Universitair studenten. 

Personeel:

Medewerkers van het Omgangshuis m.u.v. studenten, zijn SKJ of Big geregistreerd. Alle medewerkers beschikken over een actuele VOG-verklaring.