Ons aanbod

Kosten

Vanaf 1 januari 2018 kopen diverse regio’s (stadsregio Amsterdam, regio Alkmaar, BUCH-regio) het Omgangshuis in via de Jeugdwet. Daarmee is ons aanbod voor ouders kosteloos geworden, mits er een doorverwijzing ligt van het OuderKindTeam of de gemeente.

Ouderschapsonderzoek

In het ouderschapsonderzoek monitoren we de ouderschapskwaliteiten van beide ouders. We begeleiden de omgang en zijn erop gericht die fijn te laten verlopen. We kijken daarbij ook naar knelpunten in de omgang, communicatie maar vooral naar de beleving van het kind. Uitgaande van het recht van ieder kind op goed contact en veilige hechting met vader en moeder onderzoeken we de mogelijkheden en risico’s. De begeleiding duurt maximaal een halfjaar en geeft ouders en hulpverleners inzicht in kansen, bedreigingen en gewenste, haalbare ontwikkelingen. De resultaten van het onderzoek leggen we vast in een adviesrapport aan ouders. Ouders kunnen besluiten om deze in te brengen bij Jeugdbescherming, Raad voor de Kinderbescherming en (indien van toepassing) de rechtbank.

Professioneel begeleide omgang

Bij professioneel begeleide omgang ondersteunen we het kind langere tijd bij het realiseren van een omgangsregeling die stabiel en positief is én blijft voor alle betrokkenen. Bij elke omgang is altijd een professional aanwezig die de overdracht en de omgang begeleidt, het nakomen van afspraken bewaakt en de gang van zaken na afloop terugkoppelt naar de verzorgende ouder. Kindgesprekken en videofeedback van het pedagogisch handelen van ouders vormen een vast onderdeel.

Bijzonder Curator

De Bijzonder Curator van het Omgangshuis wordt benoemd door de rechter. Ze onderzoekt en behartigt uitsluitend de belangen van het kind tijdens juridische procedures tussen ouders over de omgang en adviseert daar rechtstreeks over naar de rechter.

Training Goed Ouderschap

In sommige situaties is bij scheiding een time-out tussen ouders en daarmee soms ook tussen een ouder en het kind even nodig. Maar uiteindelijk zullen ouders toch weer goede afspraken over hun kind willen maken en het contact weer oppakken. Bij “Goed Ouderschap” kijken we ho het contact tussen ouders onderling en tussen ouders en kinderen verloopt. We kijken naar wat goed gaat maar ook naar conflictpatronen en hoe deze te veranderen aan de hand van videofeedback en systeemanalyse.