Aanmelding en informatie

U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier zo volledig mogelijk invullen.

De ouder waarbij het kind of de kinderen staan ingeschreven, dient zich voor financiering te melden bij het Jeugdteam/ OuderKindTeam o.d. van zijn of haar gemeente of bij de huisarts en om een doorverwijs brief te vragen.  Zonder beschikking van de gemeente of doorverwijzing van de huisarts  is er geen financiering voor de begeleiding en kunnen we niet starten.

We nemen een aanvraag pas daadwerkelijk in behandeling wanneer de contactgegevens en instemming van beide ouders bekend zijn en het BSN en woonadres van het kind volgens de GBA aan ons zijn doorgegeven. Wanneer er een omgangs-beschikking van de rechtbank is, ontvangen we die graag bij de aanmelding.

Zodra de financiering is toegekend, worden ouders binnen een maand uitgenodigd voor een intake gesprek. Dit gesprek is met beide ouders apart. Hierbij zijn geen kinderen of derden aanwezig tenzij er sprake is van een OTS. Dan kan de gezinsmanager erbij worden uitgenodigd. Met de kinderen kan een aparte afspraak gemaakt worden voor een kind-gesprek (zonder ouder) of een kennismaking met de hoofdverzorgende ouder erbij (voor heel jong kinderen). Een intake gesprek betekent niet dat er direct daarna met de verdere begeleiding wordt gestart. Wel weten ouders na de intake of er wel of niet een aanbod van het Omgangshuis zal volgen of niet. Heel soms wijst het Omgangshuis ouders nl. door, of wijst een verzoek tot begeleiding gemotiveerd af.

Het Omgangshuis neemt voor het maken van een afspraak voor de intake met ouders, contact op en nodigt hen maximaal twee maal uit. Wanneer er dan nog geen intake is gerealiseerd, volgt nog eenmaal een oproep. Mocht het ook na een oproep niet tot een intake gesprek zijn gekomen met een van de ouders en/ of kinderen, dan beëindigt het Omgangshuis de aanmelding. In dat geval stuurt het Omgangshuis beide ouders een verslag van de gevolgde procedure en de resultaten. Indien van toepassing wordt deze rapportage ook de gezinsmanager en/of rechter gestuurd.

Wanneer de intake wel volledig wordt gerealiseerd, stelt het Omgangshuis vrijwel altijd een Plan van Aanpak op. In dit plan staan de activiteiten en frequentie aangegeven hoe het plan verder kan verlopen, alsmede een startdatum voor het eerste oudergesprek over dit Plan van Aanpak wat ook meteen de start van de begeleiding is. In dit eerste oudergesprek worden met ouders samen de vervolg-data doorgenomen en vastgelegd. 

N.b.: tussen het versturen van het plan van aanpak en de datum voor het eerst volgende oudergesprek zitten gemiddeld drie tot vier maanden!